Mokshagundam Visvesvaraiah popularly called Sir. MV can be addressed as 'India's Engineer'. ..